Mae CysylltuiLwyddoRhCT yn brosiect economi sylfaenol yn Rhondda Cynon Taf sy’n cael ei ddarparu gan Practice Solutions.Ei nod yw cynyddu cyfran y nwyddau a'r gwasanaethau a gyflenwir i'r sector cyhoeddus gan fusnesau lleol yn yr ardal. Yn ymarferol, mae hyn yn golygu ein bod yn cydweithio â nifer o gyflenwyr lleol i ddarparu'r nwyddau y mae cyrff cyhoeddus yn eu caffael, yn ôl eu hangen.

Dros y misoedd diwethaf, mae tîm y prosiect wedi bod yn cyfweld y rhai sy'n gwneud penderfyniadau ac arweinwyr cymunedol i gael gwell darlun o'r hyn y gallai hyn ei olygu'n ymarferol. Rydym wedi defnyddio'r amser hwn i ddeall y rhwystrau, ond yn bwysicach, i nodi’r cyfleoedd sy'n bodoli ar hyn o bryd a ble y gallai eraill fod yn ein dyfodol ar ôl y cyfnod clo. 

Mae'r wythnosau diwethaf wedi rhoi profiad uniongyrchol i ni i gyd o sut mae’r economi sylfaenol yn edrych o ddydd i ddydd. Meddyliwch am yr holl weithwyr hynny sy'n brysur yn cadw ein cymunedau yn mynd yn ystod y cyfnod heriol hwn. Maen nhw’n rhan o'r economi na allwn wneud hebddo – a byddant angen cymorth a buddsoddiad yn y dyfodol. 

Mae wedi bod yn fisoedd heriol i bob un ohonom – y llifogydd yn gyntaf, ac yna'r pandemig – heb amser i ddal ein hanadl gyfunol. Ers cyhoeddi'r cyfnod clo, rydym wedi gweld llawer iawn o newid, gyda llawer o enghreifftiau o ymyriadau sy'n canolbwyntio ar y gymuned ac sy'n canolbwyntio ar angen yn digwydd ym mhob man, ar adegau yn cynnwys y sefydliadau mwyaf annhebygol na fyddent, cyn y pandemig, wedi ystyried newid y ffordd maen nhw’n gweithio. Mae wedi bod yn ysbrydoledig i'w weld.

Mae prosiect CysylltuiLwyddoRhCT yn edrych ar sut y gallwn gymryd y gorau o'r sefyllfa wael hon, gan roi’r gwahanol ffyrdd hyn o weithio ar waith, i ddarparu gwasanaethau dibynadwy a gwerthfawr i gleientiaid yn y sector cyhoeddus.

Fy ofn i yw, unwaith y bydd ein cymunedau a'n gwasanaethau'n cael eu datgloi, y gallai'r holl bethau cadarnhaol, sydd wedi ein helpu ar y cyd i ddelio â'r pandemig, ddiflannu. Gyda hynny mewn golwg, mae angen i dîm prosiect CysylltuiLwyddoRhCT weithio'n galed i greu'r polisi a'r amodau gwleidyddol a fydd yn cryfhau Economi Sylfaenol y dyfodol. Os ydych am gymryd rhan, cysylltwch â ni.

Am fwy o fanylion cysylltwch â louise@practicesolutions-ltd.co.uk

Gadael Ymateb