Roedd Hensol Castle Distillery yn Nyffryn Morgannwg i agor drysau eu canolfan ymwelwyr ym mis Mawrth eleni. Dechreuodd y ddistyllfa, sy’n cael ei rhedeg gan y teulu yn naeargell castell hanesyddol Hensol, fasnachu ei jin ei hun ym mis Awst 2019 i fanwerthwyr, ac roedd ar fin dod yn un o’r distyllfeydd cyntaf yn Ne Cymru i wahodd y cyhoedd i mewn. Roedd hynny cyn i bandemig Covid-19 ei orfodi, ynghyd â llawer o filoedd o fusnesau yn fyd-eang, i ddod â phethau i ben dros dro.

Dywedodd y Rheolwr-Gyfarwyddwr, Andy Mallows bod y cwmni yn wynebu’r penderfyniad naill ai i roi’r ffatri ar ffyrlo, neu ymateb yn gadarnhaol i’r argyfwng drwy newid ei linell cynhyrchion i wneud glanweithydd dwylo mawr ei angen i weithwyr rheng flaen. Roedd synnwyr cryf y cwmni o gyfrifoldeb cymdeithasol a’r tîm rheoli clos yn golygu eu bod wedi penderfynu’n gyflym ar yr ail lwybr a dechreuwyd cynhyrchu glanweithydd dwylo i gleientiaid ledled y wlad.

“Aeth fy mab a minnau ati i agor cadwyn gyflenwi newydd,” esboniodd Andy. “Roedd yn un o’r pethau anoddaf rydym wedi ei wneud, ond bu i ni ddal ati ac fe lwyddon ni. O fewn pythefnos, roeddem wedi dechrau cynhyrchu glanweithydd. 

“I ddechrau roeddem eisiau cael hyd i’r cynwysyddion yn lleol, ond ein nod oedd gwneud y glanweithydd mor hygyrch â phosibl i wasanaethau cyhoeddus, felly roedd yn rhaid mynd yn bellach o fewn y DU i gael y niferoedd a’r costau iawn.”

Effaith

90,000L

o lanweithydd dwylo yr wythnos

150,000

o boteli 100ml yr wythnos, i gleientiaid yn cynnwys Heddlu’r Met

3900%

cynnydd mewn argraffiadau ar y cyfryngau cymdeithasol oherwydd y proffil uwch

Defnyddio Adnoddau Lleol

Gyda chontractau yn dod i mewn i gyflenwi glanweithydd llaw i sefydliadau mawr gan gynnwys Senedd Cymru, Heddlu’r Met, Trafnidiaeth Cymru, y Vale Hotel, John Lewis, awdurdodau lleol a byrddau iechyd, canfu’r cwmni na allai ymdopi gyda’r galw uchel am y cynnyrch. Gan ddefnyddio eu cysylltiadau gyda’r ysgol uwchradd leol, cawsant help gan nifer o athrawon nad oedd yn gweithio oherwydd y cyfnod clo, er mwyn delio gyda’r archebion mawr.  

Since then, the distillery has gone on to create more than 12 additional jobs, employing high school students aged 17-18 to continue to help meet the demand. This employment has given the teenagers opportunities to stay occupied through this unsettling period and has allowed them to make some earnings for their lives post-lockdown.

“Rydym wedi gweithio dyddiau 16 awr, saith diwrnod yr wythnos am y chwe wythnos ddiwethaf,” meddai Andy. “Ond aethom ati i wneud hynny oherwydd bod pobl ei angen ar y rheng flaen.

“Rydym wedi dysgu bod yn chwim a hyblyg. Pan ddaw anawsterau, mae angen meddwl yn greadigol ac yn agored o ran sut gallwch arallgyfeirio eich hun. Mae yna gyfle bob amser, dim ond mater o gael hyd iddo, ac mae bod yn dîm bychan clos yn ein galluogi i adweithio’n gyflym i newidiadau yn y farchnad.”

Y Canlyniad

Er y bu costau arwyddocaol o ganlyniad i addasu’r busnes (megis yr angen i wasanaethu offer y ddistyllfa, sydd wedi ei amharu gan gynhyrchu glanweithydd) mae’r cwmni hefyd wedi gweld manteision go iawn i’r newidiadau byrdymor y mae wedi eu gwneud. 

Trwy droi ei sylw at gynhyrchu rhywbeth sydd wedi bod mawr ei angen, mae’r cwmni wedi codi ei broffil yn genedlaethol, ac o ganlyniad bu galw cynyddol am ei jin a’i wirodydd. Mae cyfradd gwerthiannau jin ar hyn o bryd ar y farchnad wedi cynyddu, ac mae gan y ddistyllfa nawr 6-8 wythnos lawn o archebion sy’n aros tan fydd yn dychwelyd i wneud jin yn y dyfodol agos. 

Nid yw’r cwmni yn cymryd yr ewyllys da a grëwyd o ganlyniad o weithio i gefnogi gweithwyr rheng flaen yn ganiataol, ac mae’n cynllunio i sicrhau bod y cyfrifoldeb cymdeithasol hwn yn bwydo i mewn i ethos y cwmni pan fydd distyllu gwirodydd jin yn dod yn brif ffocws unwaith eto.

Gadael Ymateb