I ddechrau, hoffem ddiolch i bawb a fynychodd ac a wnaeth gyflwyniad yn ein digwyddiad – roedd wir yn ddosbarth meistr! Roedd y cynnwys a drafodwyd yn hwb gwirioneddol i’r sawl a gymerodd ran.

Ein siaradwr cyntaf oedd Adam Challonder o Trivallis, cymdeithas dai ym Mhontypridd. Rhoddodd adborth defnyddiol iawn fel rhywun sy’n gyfrifol am brynu gwasanaethau i’r sector cyhoeddus yn feunyddiol.

O’r nifer o bwyntiau a wnaeth, un peth a’m trawodd i oedd bod Trivallis yn prynu ei holl gyflenwadau yn electronig. Felly, os nad ydych yn rhan o’r system honno, ni fyddwch yn gallu gwneud cais am unrhyw gyfleoedd sy’n codi.

Pwynt difyr arall oedd pa mor bwysig yw hi i gyflenwyr ddewis y codau Geirfa Caffael Cyffredin (CPV) wrth adeiladu eich Proffil GwerthwchiGymru. Mae’r codau hyn yn helpu i ddiffinio pa gyfleoedd y byddwch yn cael hysbysiadau amdanynt. Os nad ydych wedi eu dewis, efallai y byddwch yn methu’r contractau sydd fwyaf addas i chi. 

Roedd Guto Carrod o Busnes Cymru yn gallu ehangu ar y pwynt hwn gyda chyfatebiad dda – dylech daflu eich rhwyd yn eang gan ddefnyddio’r codau CPV. Bydd angen i chi fynd drwy’r cyfleoedd sy’n deillio eich hun, ond o leiaf byddwch yn gwybod beth sy’n digwydd yn y farchnad mewn perthynas â’ch gwaith chi. Bydd hyn yn helpu i dyfu a llunio’r gwasanaethau rydych yn eu cynnig i’r sector cyhoeddus.

Gan gadw at y thema forwrol, siaradodd Guto hefyd am SQuID – Databas Gwybodaeth Cymwysterau Cyflenwyr. Dyma’r polisïau a’r gweithdrefnau y mae prynwyr eisiau i fusnesau eu cael hyd yn oed cyn iddynt gael agor y drws fel darpar gyflenwr.

Byddai hyn yn beth da i fusnesau ei baratoi yn ystod cyfnodau tawel. Cael popeth mewn trefn a’i gadw mewn ffolder yn barod i’w ddefnyddio. Byddai buddsoddi amser mewn datblygu’r polisïau priodol yn arwain at enillion yn nes ymlaen.

Yn olaf, dangosodd cyflwyniadau Adam a Guto werth perthynas bersonol. Mae’n wirioneddol bwysig gwybod am y prynwyr a’u cynlluniau caffael er mwyn i chi allu cyflenwi’r hyn maent ei angen. Gwnewch waith ymchwil ar bwy sydd â chontractau ar hyn o bryd ar GwerthwchiGymru a gweld os oes cysylltiadau caffael ar gael. Os oes unrhyw un yr hoffech siarad gyda nhw yn benodol, gadewch i ni wybod ac fe geisiwn drefnu cyflwyniad i chi.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am eich proffil GwerthwchiGymru, ebostiwch louise@practicesolutions-ltd.co.uk.

Gadael Ymateb