Beth yw CysylltuiLwyddoRhCT?

Mae CysylltuiLwyddoRhCT yn gynllun peilot sy’n cysylltu busnesau lleol ac entrepreneuriaid gyda sefydliadau cyhoeddus, megis Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf, Bwrdd Iechyd Cwm Taf Morgannwg, Prifysgol De Cymru, cymdeithasau tai a mwy.

Mae’r sefydliadau hyn yn rheolaidd yn prynu gwasanaethau gan fusnesau, megis cynnal a chadw eiddo, cludiant, gwaith adeiladu, gweinyddiaeth a mwy. Mae contractau werth miliynau o bunnau ar gael yn Rhondda Cynon Taf.

Rydym eisiau i’r buddsoddiad sector cyhoeddus hwn fynd yn ôl i’r economi lleol. Drwy CysylltuiLwyddoRhCT, gall busnesau gydweithredu i sicrhau a chyflenwi contractau mawrion.

Mae digwyddiadau yn ddiweddar wedi dangos pa mor bwysig ydyw i gymunedau weithio gyda’i gilydd. Gyda’n gilydd, gallwn greu cadwyn gyflenwi ddibynadwy, tyfu’r economi lleol a chyflenwi gwasanaethau hanfodol i bobl Rhondda Cynon Taf.

Cyflenwir CysylltuiLwyddoRhCT gan Practice Solutions Ltd. ac mae wedi ei ariannu gan Gronfa Her yr Economi Sylfaenol Llywodraeth Cymru

Sut fydd yn gweithio?

Mae cydweithredu yn allweddol. Bydd pawb sy’n cymryd rhan yn CysylltuiLwyddoRhCT yn bartner cyfartal, boed yn unigolyn neu’n sefydliad.

Bydd y cynllun hwn yn adnabod contractau cyhoeddus sydd ar gael i dendro amdanynt, a chynorthwyo aelodau drwy’r broses bidio hyd at gyflenwi gwasanaethau. Hefyd, bydd digwyddiadau hyfforddi, sesiynau ymgynghori a chymorth technolegol.

Mae CysylltuiLwyddoRhCT yn beilot. Mae hyn yn golygu gweithio gyda’n gilydd i roi cynnig ar bethau newydd. Mae Practice Solutions Ltd. yn darparu cefnogaeth swyddfa gefn, gan ganiatáu i’r aelodau ganolbwyntio ar dyfu eu busnes a chefnogi’r gymuned.