I fusnesau sy'n chwilio am gytundebau sector cyhoeddus, mae yna nifer o adnoddau ar gael am ddim.

GwerthwchiGymru

GwerthwchiGymru yw'r porthol hysbysebu cenedlaethol ble gall sefydliadau sector cyhoeddus Cymreig hysbysebu cyfleoedd am gytundebau.

Mae Hysbysiadau Cyhoeddus a Hysbysiadau Gwahoddiad yn Unig (a elwir Dyfynbrisiau Cyflym) yn cael eu gosod ar y wefan gan brynwyr. Anogir sefydliadau sector cyhoeddus Cymreig i ddefnyddio gwefan GwerthwchiGymru fel eu prif ffordd o hysbysebu hysbysiadau am gytundebau. Anogir contractwyr blaenllaw â chytundebu cyhoeddus i ddefnyddio'r wefan i gyhoeddi cyfleodd am is-gontractio. 

Mae'r wefan GwerthwchiGymru newydd yn ffynhonnell gwybodaeth a phorthol caffael a sefydlwyd gan Lywodraeth Cymru. Bwriad y porthol yw helpu:

 • Busnesau i ennill cytundebau â'r sector cyhoeddus yng Nghymru
 • Gwerthwyr sector cyhoeddus i hysbysebu a rheoli cyfleoedd tendr
 • Busnesau i hyrwyddo'u gwasanaethau
 • Busnesau i gael hyd i gyfleoedd am gytundebau

Pob blwyddyn, mae gwerth biliynau o gytundebau am nwyddau a gwasanaethau sector cyhoeddus yn cael eu hysbysebu trwy'r safle hwn. Mae'r cytundebau yma'n cael eu cynnig gan amrywiaeth eang o sefydliadau a ariennir yn gyhoeddus gan gynnwys:

 • Llywodraeth Cymru
 • Awdurdodau lleol
 • Ymddiriedolaethau'r GIG
 • Colegau a phrifysgolion

Gall contractwyr llwyddiannus gynnig cyfleoedd is-gontractio trwy nodi busnesau cymwys a'u gwahodd i roi dyfynbrisiau am waith a thendro am gytundebau.

Mae'r GwerthwchiGymru cynnig:

 • System rwyddach ble gallwch gofnodi cyfleoedd tendro
 • Cofrestriad am ddim gan roi defnydd llawn o declynau i'ch helpu i chwilio am gyfleoedd tendro
 • Mynediad at wasanaethau caffael mewn un man
 • Cyfleuster i hysbysebu tendrau a chyflenwi nwyddau a gwasanaethau i'r sector cyhoeddus
 • E-byst i gyflenwyr ynglŷn â'r cyfleoedd busnes diweddaraf
 • Gwybodaeth cytundebau a chaffael am ddim
 • Astudiaethau achos o ddefnyddwyr Sell2Wales
 • Cyfle i chwilio am y newyddion a digwyddiadau caffael diweddaraf
 • Cyswllt haws rhwng prynwyr a chyflenwyr

GwerthwchiGymru gyfleuster hefyd sy'n cyhoeddi cytundebau sydd ar y gweill fel gall cyflenwyr gael mwy o gyfle i baratoi tendr addas. Gall fod sefyllfa ble mae cytundeb ar y ffordd nad oes modd i chi efallai gyflenwi ar eich pen eich hun ond trwy weithio â busnesau eraill sydd wedi ymuno â Connect4Success, gallai hyn gynyddu cyfle i chi gael un o'r cytundebau mwy yma.

https://www.sell2wales.gov.wales

Dyfynbris Cyflym

Un o'r cyfleusterau ar safle GwerthwchiGymru yw Dyfynbris Cyflym . Mae'n cynnig modd i fusnesau roi dyfynbris am waith heb orfod cyflwyno tendr manwl. Cyfleuster gofyn-am-bris ar-lein yw e, ac mae'n cael ei ddefnyddio i gael dyfynbrisiau cyflym am waith gwerth isel/risg isel, neu i drefnu cystadleuthau bach o fewn cytundeb fframwaith.

Dim ond y cyfrif cyflenwr unigol a ddewiswyd sy'n gallu cael manylion y dyfynbris ac ymateb. Mae hyn yn golygu bod rhaid i Gyflenwr fewngofnodi gyda'r un cyfeiriad e-bost a wahoddwyd; ni fydd manylion rhywun arall yn gweithio.

Unwaith y byddan nhw wedi cofrestru ar GwerthwchiGymru, gall unrhyw gyflenwr gael eu gwahodd gan Werthwr i roi dyfynbris. I wella cyfleoedd Cyflenwr o gael eu gwahodd i roi dyfynbris, gallwch gwblhau neu ddiweddaru eich proffil Cyflenwr. Po fwyaf manwl a deniadol yw'r proffil yma, mwyaf tebygol yw y bydd Cyflenwr yn cael eu dewis gan Brynwr i roi Dyfynbris Cyflym

Os oes angen arnoch chi i ddatblygu eich proffil, cofrestrwch gyda Connect4SuccessRCT a gallwn ni eich helpu i wella'ch proffil.

https://www.millstream.eu/guides/en-gb/Wales/SupplierQuickQuoteGuide.pdf

Busnes Cymru

Busnes Cymru sy'n cynnig cefnogaeth a chyngor diduedd, annibynnol i bobl sy'n dechrau, yn rhedeg ac yn tyfu busnes yng Nghymru. Mae eu gwefan yn darparu gwybodaeth ar ddechrau busnes, cynllunio ariannol, TG, syniadau busnes ac arloesi, marchnata a sgiliau, a hyfforddiant. Maen nhw'n cynnig gwasanaeth newyddion diweddaraf, yn hwyluso digwyddiadau a gweminarau i roi'r diweddaraf i fusnesau, ac yn cadw cyfeirlyfr busnesau. Mae pob busnes yng Nghymru'n cael eu hannog i gofrestru fel y gallan nhw gael y wybodaeth yma.

https://businesswales.gov.wales/

Gwasanaeth Cefnogaeth Busnes Ar-lein (BOSS)

Gwasanaeth Cefnogaeth Busnes Ar-lein (BOSS) yn cynnig amrywiaeth o gyrsiau hyfforddiant ar-lein i fusnesau sydd wedi cofrestru â nhw. Mae cyrsiau'n gynnwys y pynciau canlynol:

1. Dechrau a Chynllunio Busnes

Mae cyrsiau'n cynnwys pynciau fel: Sut allaf i leihau gwastraff ac arbed arian?

2. Cyllid

Mae enghreifftiau o gyrsiau o'r pwnc hwn yn cynnwys: Rhagweld Gwerthiant, Rheolaeth Ariannol Sylfaenol

3. T.G. 

Mae enghreifftiau o gyrsiau o'r pwnc hwn yn cynnwys: Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol (GDPR), Marchnata trwy'r Cyfryngau Cymdeithasol

4. Syniadau Busnes ac Arloesi

Mae enghreifftiau o gyrsiau o'r pwnc hwn yn cynnwys: Datblygu Eich Syniad Busnes, Hawlfraint

5. Marchnata

Mae enghreifftiau o gyrsiau o'r pwnc hwn yn cynnwys: Pwy yw Eich Cwsmer Delfrydol, Technegau Marchnata

6. Sgiliau a Hyfforddiant

Mae enghreifftiau o gyrsiau o'r pwnc hwn yn cynnwys: Ymdopi â Newid yn y Gweithle, Hyfforddiant i Arweinwyr

https://businesswales.gov.wales/boss/

Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol

Mae'r Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol promotes Welsh public sector procurement collaboration to deliver a good deal for Wales. They aim to save time and money, support the Welsh economy, and embrace the Well-being of Future Generations Act. They offer a number of collaborative procurement frameworks for a range of goods and services.

https://gov.wales/national-procurement-service